Hướng dẫn một số nội dung trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án Kinh doanh, Thương mại

Trong những năm gần đây, các vụ án Kinh doanh, Thương mại (sau đây gọi tắt là KDTM) tăng theo từng năm, với mức độ phức tạp ngày càng tăng, gây khó khăn trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án Kinh doanh, Thương mại. Vì vậy, nhằm nâng cao trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án Kinh doanh, Thương mại Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) các cấp không ngừng đề ra các biện pháp kiểm sát trong lĩnh vực này.
Công ty Luật FDVN – chi nhánh Quảng Ngãi xin cung cấp nội dung hướng dẫn của VKSND tối cao nhằm để mọi người nắm rõ hơn xem chi tiết tại tập đính kèm dưới đây:
.
.
.
.