TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – KẾ TOÁN

Đây là bộ tài liệu MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – PHÒNG KẾ TOÁN mà FDVN sưu tầm được ở các kênh thông tin và tổng hợp để chia sẻ. Những tài liệu này không phải là sản phẩm được tạo bởi FDVN, mục đích lan tỏa chia sẻ để người đọc tham khảo. Để đảm bảo chất lượng sử dụng các tài liệu, nếu quý bạn đọc cần thêm việc tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện các công việc liên quan đến tài liệu, vui lòng liên hệ Luật sư FDVN hoặc các tổ chức hành nghề chuyên nghiệp có liên quan để được hỗ trợ.

Bộ mẫu gồm:

(Tải bộ mẫu tại: MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ – PHÒNG KẾ TOÁN Mật khẩu file tài liệu nếu có: luatsufdvn)

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN

1.1.1 Mô tả công việc Kế toán Trưởng.doc

1.1.2 Mô tả công việc Kế toán tổng hợp.doc

1.1.3 Mô tả công việc Kế toán công nợ.doc

1.1.4 Mô tả công việc Kế toán ngân hàng.doc

1.1.5 Mô tả công việc Kế toán hàng hóa.doc

1.1.6 Mô tả công việc Kế toán thanh toán.doc

1.1.7 Mô tả công việc Kế toán kho.doc

1.1.8 Mô tả công việc Kế toán XDCB và  TSCD.doc

1.1.9 Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán.doc

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC BỘ PHẬN THUẾ

1.2.1 Mô tả công việc nghiệp vụ thuế.doc

1.2.2 Mô tả công việc chuyên viên tư vấn.doc

1.2.3 Mô tả công việc nhân viên kế toán thuế.doc

TÀI LIÊU MÔ TẢ CÔNG VIỆC BỘ PHẬN TÀI CHÍNH

1.3.1 Mô tả công việc Giám đốc tài chính.doc

1.3.2 Mô tả công việc nhân viên tài chính.doc

1.3.3 Mô tả công việc chuyên viên pháp chế.doc

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KIỂM TOÁN

2.1 Mô tả công việc Trưởng phòng Kiểm toán.doc

2.2 Mô tả công việc Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.doc

2.3 Mô tả công việc Phó phòng Kiểm toán.doc

2.4 Mô tả công việc Phó phòng kiểm soát nội bộ.doc

2.5 Mô tả công việc chuyên viên Kiểm toán nội bộ.pdf

2.6 Mô tả công việc Trợ lý Kiểm toán viên.doc

2.7 Mô tả công việc Kiểm toán viên.doc

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG NHÂN SỰ

3.1 Mô tả công việc nhân viên quản lý nhân sự.doc

3.10 Mô tả công việc Phó phòng nhân sự.doc

3.2 Mô tả công việc nhân viên pháp chế.doc

3.3 Mô tả công việc nhân viên chế độ.doc

3.4 Mô tả công việc nhân viên thông tin.doc

3.5 Mô tả công việc cán sự tiền lương.doc

3.6 Mô tả công việc chuyên viên C&B.doc

3.7 Mô tả công việc chuyên viên tuyển dụng.doc

3.8 Mô tả công việc chuyên viên nhân sự.doc

3.9 Mô tả công việc Trưởng phòng nhân sự.doc

TÀI LIỆU MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG HÀNH CHÍNH

4.1.0 Chức năng, nhiệm vụ Phòng TCHC.doc

4.1.1 MTCV Trưởng phòng Tổ chức hành chính.doc

4.1.2 MTCV Phó phòng Tổ chức hành chính.doc

4.1.3 MTCV Chánh văn phòng.doc

4.1.4 MTCV nhân viên hành chính văn thư.doc

4.1.5 MTCV nhân viên tiếp tân.doc

4.1.7 MTCV nhân viên văn thư.doc

4.2.1 Mô tả công việc tổ Trưởng tổ bảo vệ.doc

4.2.2 Mô tả công việc nhân viên bảo vệ công ty.doc

4.2.3 Mô tả công việc bảo vệ cao ốc, văn phòng.doc

4.3.1 Mô tả công việc tổ Trưởng lái xe.doc

4.3.2 Mô tả công việc nhân viên lái xe.doc

4.3.3 Mô tả công việc lái xe.doc

4.4.1 Mô tả công việc nhân viên trạm y tế.doc

4.4.2 Mô tả công việc Trưởng trạm y tế.doc

4.5.1 Mô tả công việc Trưởng phòng Đời sống.doc

4.5.2 Mô tả công việc nhân viên chăm sóc cây cảnh.doc

4.5.3 Mô tả công việc nhân viên vệ sinh công cộng.doc

4.5.4 Mô tả công việc nhân viên vệ sinh công nghiệp.doc

…………………………….

.
.
.
.