Bằng lái xe hết thời hạn thì có phải thi lại không?

Tất cả các loại Giấy phép lái xe (bằng lái xe) đều có một thời hạn sử dụng nhất định. Vậy khi bằng lái xe hết hạn có phải thi lại không là thắc mắc của khá nhiều người.

Bằng lái xe đã hết thời hạn thì có phải thi lại không?

Đối với các loại bằng lái xe có thời hạn sử dụng mà đã hết thời hạn sử dụng thì quy định như sau:

– Bằng lái xe hết thời hạn dưới 03 tháng, kể từ ngày hết hạn thì được xét cấp lại bằng lái xe mà không cần phải thi lại.

– Bằng lái xe hết thời hạn từ 03 tháng đến dưới 01 năm, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe;

– Bằng lái xe hết thời hạn từ 01 năm trở lên, kể từ ngày hết hạn, phải thi lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại bằng lái xe.

(Khoản 1 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

.
.
.
.