Có bắt buộc cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên trong công ty?

Công ty có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên khi thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Tại thời điểm thành viên góp đủ phần vốn góp cam kết sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Việc góp vốn phải được hoàn thành trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản – xem chi tiết tại công việc Đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết và chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

Trường hợp thành viên góp đủ và đúng hạn số vốn góp đã cam kết, công ty có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp tại thời điểm thành viên góp đủ phần vốn góp.

Giấy chứng nhận phần vốn góp có các nội dung chủ yếu sau đây:

–  Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

– Vốn điều lệ của công ty;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

– Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

-Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì được xử lý như sau:

– Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty. Công ty không cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho người này;

– Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp.

Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn góp (xem chi tiết tại công việc Thay đổi vốn điều lệ và Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên). Đồng thời cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên với mức thực góp.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

– Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

2. Thay đổi thành viên góp vốn

Việc tiếp nhận thêm thành viên; chuyển nhượng, tặng cho phần vốn góp; thừa kế phần vốn góp hay có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn đều sẽ dẫn đến sự thay đổi thành viên của công ty. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi, công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi thành viên công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, công ty có trách nhiệm đăng ký điều chỉnh tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên và cấp Giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên mới; thu lại giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp.

3. Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên

Trường hợp đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký – xem chi tiết tại công việc Thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên. Đồng thời, công ty cấp lại Giấy chứng nhận phần vốn góp của các thành viên với số vốn góp tương ứng (vốn góp sau chuyển nhượng).

Thành viên công ty có quyền yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp trong trường hợp giấy chứng nhận phần vốn góp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ công ty.

.
.
.
.