Có được góp vốn khác với tài sản cam kết?

Theo quy định tại điều 34 Luật Doanh Nghiệp 2020, tài sản góp vốn bao gồm:

“Tài sản góp vốn là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.”

Từ quy định trên, tài sản góp vốn của bạn là căn nhà hay tiền mặt đều phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định tại khoản 2 điều 47 Luật Doanh Nghiệp 2020, quy định về góp vốn thành lập công ty như sau:

“Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.”

Như vậy, nếu bạn muốn thay đổi tài sản góp vốn, bạn cần hỏi ý kiến ba thành viên còn lại và nếu có 2 thành viên đồng ý thì bạn sẽ được phép thay đổi tài sản góp vốn của mình. Trong trường hợp có một hoặc không có ai đồng ý với sự thay đổi tài sản góp vốn  của bạn thì bạn không được phép thay đổi tài sản góp vốn.

.
.
.
.