CÔNG VĂN SỐ 114/TANDTC-HTQT HƯỚNG DẪN XÁC MINH ĐỊA CHỈ ĐƯƠNG SỰ Ở NƯỚC NGOÀI

Ngày 17 tháng 09 năm 2021 Tòa án tối cao, có Công văn số 114/TANDTC-HTQT, V/v xác minh địa chỉ của đương sự ở nước ngoài.

Trong đó có nội dung:

Khi đề nghị Tòa án xác minh địa chỉ của người nước ngoài, công ty, doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài, công dân Việt nam ở nước ngoài, người khởi kiện, người yêu cầu, đương sự phải cung cấp cho tòa án các thông tin có được về cá nhân, doanh nghiệp đó, trong đó phảo có các thông tin sau đây:

a) Đối với việc xác minh địa chỉ của người nước ngoài

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, giới tính, số hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu, số căn cước công dân của người nước ngoài cần được xác minh địa chỉ. Những thông tin này có trên các tài liệu, giấy tờ bao gồm: Hộ chiếu nước ngoài, thẻ căn cước công dân nước ngoài; giấy phép lái xe, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, giấy chứng nhận kết hôn, giấy chứng nhận tình trạng hôn nhân của người nước ngoài… do nước ngoài hoặc Việt nam cấp và các tài liệu, giấy tờ khác có các thông tin nêu trên mà đương sự có được.

b) Đối với việc xấc minh địa chỉ của doanh nghiệp, công ty nước ngoài

– Tên doanh nghiệp, công ty, mã số đăng ký doanh nghiệp, công ty, mã số thuế của doanh nghiệp, công ty cần được xác minh địa chỉ. Những thông tin này có thể tồn tại trong các tài liệu, giấy tờ như: hợp đồng, thư tín giao dịch, telegram, fax, telex, thư điện tử… và các tài liệu, giấy tờ khác có các thông tin nêu trên mà đương sự có được.

c) Đối với việc xác minh địa chỉ của công dân Việt nam ở nước ngoài.

– Khi đề nghị Tòa án xác minh điaạ chỉ của công dân Việt Nam ở nước ngoài, người khởi kiện, người yêu cầu hoặc đương sự đề nghị Tòa án đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải cung cấp cho Tòa án các thông tin sau đây:

– Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế hộ chiếu, số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân của người cần được xác minh địa chỉ. Những thông tin này có trên các tài liệu, giấy tờ bao gồm: Hộ chiếu Việt Nam, thẻ căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ thường trú, thẻ tạm trú do nước ngoài hoặc Việt Nam cấp và các giấy tờ, tài liệu khác có các thông tin nêu trên.

Và nhiều nội dung quan trọng khác.

Công văn số 114/TANDTC-HTQT,

.
.
.
.