ĐIỂM MỚI VỀ QUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP do Thanh tra Chính phủ ban hành có hiệu lực vào ngày 15/11/2021, trong đó có các quy định mới về các trường hợp được từ chối việc tiếp công dân và trách nhiệm của người tiếp công dân so với Thông tư số 06/2014/TT-TTCP.

Điều 9 Luật tiếp công dân 2013 quy định 03 trường hợp được từ chối tiếp công dân như sau:

[1] Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần, hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;

[2] Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân;

[3] Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, cố tình kéo dài.

Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 của Luật tiếp công dân 2013, thì người từ chối tiếp công dân phải giải thích cho công dân lý do từ chối và đồng thời phải báo cáo với người phụ trách tiếp công dân.

Đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật tiếp công dân 2013 thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân ra thông báo từ chối tiếp công dân theo thông báo quy định tại Mẫu 1 kèm theo Thông tư này.

Điều 9 của Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc trực tiếp tiếp công dân:

[1] Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp tiếp công dân để lắng nghe, xem xét, giải quyết và chỉ đạo việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của mình hoặc thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp dưới trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định của Luật Tiếp công dân và kiểm tra, đôn đốc việc xử lý sau tiếp công dân của các cơ quan, đơn vị.

[2] Việc tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải được công chức, viên chức giúp việc ghi chép đầy đủ vào Sổ tiếp công dân hoặc nhập thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh hoặc phần mềm quản lý công tác tiếp công dân và được lưu tại nơi tiếp công dân. Ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân phải được lập thành văn bản và gửi cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung chỉ đạo; ấn định thời gian giải quyết phù hợp với quy định của pháp luật và cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm giải quyết phải gửi kết quả giải quyết cho công dân được biết.

[3] Khi tiếp công dân, nếu vụ việc rõ ràng, cụ thể, có cơ sở và thuộc thẩm quyền giải quyết thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trả lời ngay cho công dân biết; nếu vụ việc phức tạp cần nghiên cứu, xem xét thì nói rõ thời hạn giải quyết và người cần liên hệ để biết kết quả giải quyết.

[4] Kết thúc việc tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị ra thông báo kết luận việc tiếp công dân.

—————————————————

Hotline: 0255.3817.579/0917.135.269

Email: luatsuquangngai.net@gmail.com

Hoặc inbox trực tiếp vào fanpage: Luật sư FDVN Quảng Ngãi.

 

 

 

.
.
.
.