Hướng dẫn thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Giấy khai sinh là giấy tờ tùy thân đầu tiên và cũng là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, việc thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh được thực hiện theo thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch quy định trong Luật Hộ tịch 2014.

  1. Có được thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh không?

Theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014, giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân gồm:

+ Thông tin của người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; nơi sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch;

+ Thông tin của cha, mẹ người được đăng ký khai sinh: Họ, chữ đệm và tên; năm sinh; dân tộc; quốc tịch; nơi cư trú;

+ Số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh.

Việc thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh được quy định tại Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP:

+ Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch 2014 phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

+ Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch 2014 là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

=> Như vậy, ngày tháng năm sinh của một người chỉ được thay đổi khi có đủ căn cứ xác định sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch. Việc chứng minh sai sót có thể dùng giấy chứng sinh hoặc các giấy tờ khác hợp lệ.

  1. Thủ tục đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Một người muốn thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh thì thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch, cụ thể:

Bước 1: Hồ sơ đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp các giấy tờ sau đây:

+ Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch theo mẫu quy định tại Công văn  1288/HTQTCT-HT.

+ Tờ khai đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch

+ Bản sao CMND/CCCD của người đăng ký thay đổi, cải chính (đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên)+ Bản gốc giấy khai sinh cần thay đổi, cải chính.

+ Giấy tờ liên quan là căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch cho cơ quan đăng ký hộ tịch. (vd: giấy chứng sinh,…)

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

Theo Điều 7 Luật Hộ tịch 2014, nơi nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch được quy định như sau:

+ Đối với cá nhân chưa đủ 14 tuổi: nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp UBND cấp xã nơi đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi cư trú của cá nhân.

+ Đối với cá nhân từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú tại Việt Nam: nộp hồ sơ tại Phòng Tư pháp UBND cấp huyện nơi cá nhân làm giấy khai sinh

*) Thời hạn thực hiện thay đổi ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh

+ Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

+ Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

+ Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

+ Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

=>Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

.
.
.
.