LUẬT ĐẦU TƯ 2020 – TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH MINH BẠCH VÀ BÌNH ĐẲNG

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 nhằm khắc phục những bất cập, chồng chéo giữa các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Luật được ban hành với mục tiêu tổng thể là nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, an toàn và thân thiện cho mọi người dân, doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư kinh doanh. Luật có 07 Chương, 77 Điều và 4 Phụ lục.

Xem tại đây: LUATDAUTU_61/2020/QH14

.
.
.
.