Thời hạn tạm giam để điều tra theo quy định pháp luật

Người phạm các tội về hình sự, trong thời gian điều tra, tìm hiểu nguyên nhân, thu thập chứng cứ để xác định tội phạm thì một số đối tượng sẽ bị tạm giam theo quy định.

Đây là một biện pháp ngăn chặn trong quá trình giải quyết vụ án hình sự. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền con người của người bị tạm giam mà pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về thời hạn tạm giam để điều tra.

  1. Thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội phạm không phải là tội xâm phạm an ninh quốc gia
Ít nghiêm trọng Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng
Thời hạn thông thường Không quá 02 tháng Không quá 03 tháng Không quá 03 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 1 Không quá 01 tháng Không quá 02 tháng Không quá 03 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 2 Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 3 Không quá 04 tháng
Gia hạn đặc biệt Tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra
Thời hạn tạm giam tối đa Không quá 03 tháng Không quá 05 tháng Không quá 07 tháng Tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, 2, 6 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

  1. Thời hạn tạm giam để điều tra đối với tội xâm phạm an ninh quốc gia
Nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Đặc biệt nghiêm trọng
Thời hạn thông thường Không quá 03 tháng Không quá 03 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 1 Không quá 02 tháng Không quá 03 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 2 Không quá 04 tháng Không quá 04 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 3 Không quá 01 tháng Không quá 02 tháng Không quá 04 tháng
Gia hạn lần 3 Không quá 04 tháng
Gia hạn đặc biệt Tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra
Thời hạn tạm giam tối đa Không quá 10 tháng Không quá 12 tháng Tạm giam cho đến khi kết thúc việc điều tra

(Cơ sở pháp lý: khoản 1, 2, 5 Điều 173 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015)

.
.
.
.