Thủ tục “cấp lại” Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nếu giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị mất ở bị mất, người dân phải làm thủ tục gì để được cấp lại?

Dưới đây là những thông tin mà Công ty Luật FDVN chi nhánh Quảng Ngãi xin cung cấp đến mọi người:

Thủ tục cấp lại GCN bị mất

Theo khoản 2, Điều 60 Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì để được cấp lại GCN bị mất, người đề nghị cấp lại GCN cần nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp GCN.

Hồ sơ gồm: Theo quy định tại khoản 2, Điều 77, Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai thì đối với hộ gia đình và cá nhân thì phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã trong thời gian 30 ngày.

Đối với trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn thì không phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất, giấy thông báo niêm yết mất giấy nhưng phải có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó. Việc nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp lại GCN bị mất chỉ được thực hiện sau thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng tin lần đầu hoặc từ ngày niêm yết thông báo mất GCN hoặc ngày ký giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn.

Sau các bước trên, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã theo quy định tại khoản 3, Điều 77, Nghị định 43/2014 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

 

 

.
.
.
.