TỔNG HỢP 101 CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TAND TỐI CAO VỀ HÌNH SỰ-TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Tổng hợp 101 công văn hướng dẫn nghiệp vụ của TAND Tối cao về hình sự- tố tụng hình sự

Tài liệu này phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu, công tác và được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, không dùng cho mục đích thương mại và mục đích khác trái pháp luật.

Chi tiết: TH HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CỦA TAND TỐI CAO TRONG LĨNH VỰC HÌNH SỰ

 

 

 

 

.
.
.
.