Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày 30/8/2021

Thực hiện Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại điểm d khoản 1 Công văn số 2974/UBND-HCC ngày 28/6/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày 30/8/2021 được thực hiện như sau:

1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

a) Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nộp đầu vào cho đến khi có thông báo mới ( trừ trường hợp phải nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan nhà nước ).

b) Đối với hồ sơ đã có kết quả giải quyết, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả chủ động liên hệ với chủ hồ sơ để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp thật sự cần thiết.

2. Đối với lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ( đăng ký thế chấp, xóa thế chấp ) được thực hiện bình thường nhưng phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

3. Hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành thực hiện tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến, nộp và nhận trả kết quả giải quyết qua bưu điện; đối với trường hợp khác chỉ tiếp nhận trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết theo quyết định của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổ chức/công dân cần hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có thể liên hệ qua số điện thoại 0255.393.5555 (trong giờ hành chính)

.
.
.
.